Ochrana osobných údajov

Základná legislatíva

V systéme HOREC, ktorý BUILDING CITY s.r.o. - prevádzka Kongres Hotel Roca používa sú zapracované nástroje, ktoré pomôžu používateľom uplatniť zásady podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/680. Nižšie uvedené zásady vytvárajú nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. V rámci všeobecnej ochrany osobných údajov predpisovej základne Slovenskej republiky sa bude Smernica uplatňovať:
1. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré podliehajú právu Európskej únie tak nariadenie, ako aj zákon, s výnimkou 1. časti až 3. časti zákona.
2. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré nepodliehajú právu Európskej únie zákon ako celok,
3. pre spracúvanie osobných údajov na účely plnenia trestného konania príslušným orgánom zákon, s výnimkou vybraných ustanovení 3. časti návrhu zákona

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov:

a) Evidencia ubytovaných hostí (§24, bod 1, zákon č. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Domová kniha, doba uchovania nie je určená

 • Meno
 • Priezvisko
 • Číslo občianskeho alebo pasu
 • Adresa trvalého pobytu
 • Doba ubytovania

b) Hlásenie cudzineckej polícii (zákon č. 404/2011), dopĺňa domovú knihu, doba uchovania je päť rokov

 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo cestovného dokladu
 • Číslo víza
 • Začiatok a koniec pobytu

c) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZN
d) Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“

2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel( zbierať len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).

3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.
7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných
údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 

Ochrana osobných údajov

Newsletter

Zaškrtnutím políčka udeľujete súhlas spoločnosti BUILDINGS CITY s.r.o. IČO: 45254389 na dobu 3 roky na evidenciu mena , priezviska , adresy a e-mail. adresy a so zasielaním informácií za účelom priameho marketingu, informovaním o novinkách hotelovej cenovej politiky, spoločenských akciách a rôznych novinkách prevádzky hotela a reštaurácie.  /zasielaním newslettera/ a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je v súlade s podmienkami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. / GDPR /.

Newsletter