Ochrana osobných údajov GDPR

Obchodné podmienky

Vitajte na internetovom rezervačnom systéme , ktorý je určený pre klientov Konges Hotela ROCA ( ďalej len ,,rezervačný systém“ ). Oslovenia „my“, „naše“ a „ ROCA “ odkazujú na BUILDINGS CITY, s.r.o., so sídlom Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 45254389, spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 24561/V ( ďalej len ,,prevádzkovateľ“ ) . Pojem „Vy“ sa vzťahuje na používateľa rezervačného systému, zákazníka alebo na osobu vystupujúcu v obchodnom vzťahu ako zákazník prostredníctvom rezervačného systému online alebo offline ( telefonický zákaznícky servis ).

Používanie rezervačného systému a všetkých jeho neoddeliteľných súčastí je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami na používanie služby (ďalej len „podmienky“). Prístupom na tento rezervačný systém bezvýhradne súhlasíte s podmienkami. Pozorne si, prosím, vo vlastnom záujme podmienky prečítajte. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami, nepoužívajte prosím tieto stránky. Uistite sa, že pri častom využívaní rezervačného systému ste si prečítali aktuálne znenie platných podmienok. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek na základe nášho vlastného uváženia meniť alebo inak upravovať podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a vašim prístupom prejavujete súhlas s aktuálnymi podmienkami.

Používaním rezervačného systému zaručujete, že máte viac ako 18 rokov, resp. spĺňate podmienky v zmysle zákonov konať vo vlastnom mene a zo zákona zodpovedáte sami za seba, ste oprávnený vytvárať právne zmluvný záväzok v zmysle týchto podmienok, používate a budete používať tieto stránky iba v súlade s podmienkami na vlastnú potrebu, resp. pre potrebu iných osôb, pokiaľ tento vzťah je založený na momentálne platnej legislatíve. Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia odmietnuť prístup komukoľvek na tento rezervačný systém a neumožniť služby s ním spojené a to aj bez uvedenia dôvodu, hlavne však, ale nie výlučne, pre porušenie týchto podmienok.

Tieto podmienky platia rovnako pre všetky nezáväzné dopyty ako aj pre záväzné rezervácie hotelov prostredníctvom celosvetového rezervačného systému. Dodatočné informácie a detaily z dôvodu ich unikátnosti obdržíte a odsúhlasíte samostatne počas jednotlivých rezervačných dialógov.

Rezervačný systém web stránky www.hotelrocakosice.sk rešpektuje Vaše súkromie. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom v akejkoľvek relevantnej jurisdikcii a sprístupnenia informácii o Vašom mene, e-mailovej adrese a Vašej kreditnej karte pre dokončenie rezervácie, nesprístupníme bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát. Štandardná rezervácia je hotelom v zásade držaná do 22:00 hod. miestneho času. Aj v prípade povinnosti úhrady ubytovania vopred kreditnou kartou, pri nedostavení sa do 22:00 hod. miestneho času, môže vzniknúť nárok na poplatok; pre tento prípad treba dbať na upozornenie hotela na neskorý príchod v priebehu rezervačného dialógu. V prípade, ak táto situácia nastane bez zrejmej komunikácie s hotelom, prípadne s rezervačným oddelením prevádzkovateľa, nárok na ubytovanie zaniká bez náhrady.

V prípade storna je toto vo vlastnom záujme nutné realizovať okamžite a neodkladne. Je nevyhnutné osobne, resp. telefonicky kontaktovať recepciu Kongres Hotela ROCA na tel. čísle: +421 917 120 120, príp. e-mailom: info@hotelrocakosice.sk príp. faxom na čísle: +421 55 6854 007 a storno vyžiadať. Recepcia storno potvrdí a bude Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu ( a to na e-mail, ktorý ste nám na tento účel oznámili ), ktorý storno potvrdí. Storno musí byť vyžiadane do 12.00 hod. predošlého dňa ku dňu, na ktorý je storno požadované; v takomto prípade sa neúčtuje storno poplatok. V prípade stornovanie rezervácie po 12.00 hod. predošlého dňa ku dňu, na ktorý je storno požadované, si prevádzkovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100 % ceny rezervácie pripadajúcej na jeden kalendárny deň. V prípade platby vopred si prevádzkovateľ pri stornovaní účtuje 100 % ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, a to bez ohľadu, kedy k stornovaniu používateľom, resp. zákazníkom dôjde. V prípade storna rezervácie priamo v hoteli sa prevádzkovateľ zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce. Dňom a časom uskutočnenia storna od používateľa, resp. zákazníka je deň a čas, keď bola prevádzkovateľovi rezervačného systému táto informácia doručená.

Pokiaľ si rezervujúci zákazník želá zmeniť už uskutočnenú rezerváciu a kontaktuje s požiadavkou recepciu hotela ROCA osobne, resp. na tel. čísle: +421 55 6854 127, príp. e-mailom: info@hotelrocakosice.sk, príp. faxom na čísle +421 55 6854 007, je prevádzkovateľ oprávnený uložiť osobné údaje zákazníka, a to z dôvodu potvrdenia týchto zmien hotelom prostredníctvom e-mailu. V prípade zmien v rezervácii nepotvrdených prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu, sa prevádzkovateľ zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce. Prevádzkovateľ zodpovedá len za vyžiadané zmeny , ním potvrdené e-mailom, ktoré mu boli zjavne a jasne oznámené v čase primeranom na realizáciu zmeny. Prevádzkovateľ zmeny uskutočňuje podľa dostupnosti a prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za prípadné neuskutočnenie zmien z jeho strany.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie rezervácii, ktoré nie sú kryté platnou kreditnou kartou, ako aj rezervácii s neúplnými, pochybnými alebo zjavne nesprávnymi údajmi rezervujúcej osoby. Všetky rezervácie rušíme na základe predchádzajúceho kontaktu, vyhradzujeme si však právo v špeciálnych prípadoch takúto rezerváciu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Toto právo nám vzniká aj u osôb, u ktorých došlo v minulosti opakovane k tzv. „no show“ ( neubytovanie sa bez storna ). Ani v jednom z týchto prípadov nevzniká žiaden nárok na opätovnú realizáciu rezervácie.

Bežná medzinárodná klasifikácia hotela podľa hviezdičiek sú tri hviezdičky, poukazuje na hotelový štandard s ohľadom na vlastné hodnotenie hotela . Rovnako všetky informácie o hoteli a popisy sa zakladajú na vlastných údajoch hotela, dodávateľov, v zreteľne označených prípadoch prevádzkovateľa rezervačného systému.Všetky ceny sú aktuálne, výhodné denné ceny. Ceny sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny v systéme www.hotelrocakosice.sk sú ceny za izbu za celý Váš pobyt a sú zobrazované vrátane poplatkov a daní. Hotel si vyhradzuje právo na zrušenie duplicitných rezervácii.

K tzv. osobným rezerváciám, resp. tzv. telefonickým rezerváciám, resp. tzv. e-mailovým rezerváciám, resp. k tzv. faxovým rezerváciám, je nevyhnutné uviesť osobné údaje ( meno a priezvisko, e-mailovú adresu ) a v každom prípade číslo kreditnej karty. 

Tzv. osobná rezervácia, resp. tzv. telefonická rezervácia, resp. tzv. e-mailová rezervácia, resp. tzv. faxová rezervácia je podmienená súhlasom s podmienkami.

Uskutočnenie rezervácii, ich stornovanie a zmena údajov na základe poverenia tretích osôb nie je možné. 

Prevádzkovateľ resp. systém využíva ku správnemu fungovaniu niektorých neoddeliteľných súčastí systému tzv. cookies. Generujú sa pri otvorení stránky na overenie identity užívateľa počas jeho aktivity v rezervačnom systéme.

Platí slovenské právo .

Ochrana osobných údajov GDPR