Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte na internetovom rezervačnom systéme , ktorý je určený pre klientov Konges Hotela ROCA ( ďalej len ,,rezervačný systém“ ). Oslovenia „my“, „naše“ a „ ROCA “ odkazujú na BUILDINGS CITY, s.r.o., so sídlom Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 45254389, spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka 24561/V ( ďalej len ,,prevádzkovateľ“ ) . Pojem „Vy“ sa vzťahuje na používateľa rezervačného systému, zákazníka alebo na osobu vystupujúcu v obchodnom vzťahu ako zákazník prostredníctvom rezervačného systému online alebo offline ( telefonický zákaznícky servis ).

Používanie rezervačného systému a všetkých jeho neoddeliteľných súčastí je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami na používanie služby (ďalej len „podmienky“). Prístupom na tento rezervačný systém bezvýhradne súhlasíte s podmienkami. Pozorne si, prosím, vo vlastnom záujme podmienky prečítajte. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami, nepoužívajte prosím tieto stránky. Uistite sa, že pri častom využívaní rezervačného systému ste si prečítali aktuálne znenie platných podmienok. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek na základe nášho vlastného uváženia meniť alebo inak upravovať podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a vašim prístupom prejavujete súhlas s aktuálnymi podmienkami.

Používaním rezervačného systému zaručujete, že máte viac ako 18 rokov, resp. spĺňate podmienky v zmysle zákonov konať vo vlastnom mene a zo zákona zodpovedáte sami za seba, ste oprávnený vytvárať právne zmluvný záväzok v zmysle týchto podmienok, používate a budete používať tieto stránky iba v súlade s podmienkami na vlastnú potrebu, resp. pre potrebu iných osôb, pokiaľ tento vzťah je založený na momentálne platnej legislatíve. Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia odmietnuť prístup komukoľvek na tento rezervačný systém a neumožniť služby s ním spojené a to aj bez uvedenia dôvodu, hlavne však, ale nie výlučne, pre porušenie týchto podmienok.

Tieto podmienky platia rovnako pre všetky nezáväzné dopyty ako aj pre záväzné rezervácie hotelov prostredníctvom celosvetového rezervačného systému. Dodatočné informácie a detaily z dôvodu ich unikátnosti obdržíte a odsúhlasíte samostatne počas jednotlivých rezervačných dialógov.

Rezervačný systém web stránky www.hotelrocakosice.sk rešpektuje Vaše súkromie. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom v akejkoľvek relevantnej jurisdikcii a sprístupnenia informácii o Vašom mene, e-mailovej adrese a Vašej kreditnej karte pre dokončenie rezervácie, nesprístupníme bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát. Štandardná rezervácia je hotelom v zásade držaná do 22:00 hod. miestneho času. Aj v prípade povinnosti úhrady ubytovania vopred kreditnou kartou, pri nedostavení sa do 22:00 hod. miestneho času, môže vzniknúť nárok na poplatok; pre tento prípad treba dbať na upozornenie hotela na neskorý príchod v priebehu rezervačného dialógu. V prípade, ak táto situácia nastane bez zrejmej komunikácie s hotelom, prípadne s rezervačným oddelením prevádzkovateľa, nárok na ubytovanie zaniká bez náhrady.

V prípade storna je toto vo vlastnom záujme nutné realizovať okamžite a neodkladne. Je nevyhnutné osobne, resp. telefonicky kontaktovať recepciu Kongres Hotela ROCA na tel. čísle: +421 917 120 120, príp. e-mailom: info@hotelrocakosice.sk príp. faxom na čísle: +421 55 6854 007 a storno vyžiadať. Recepcia storno potvrdí a bude Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu ( a to na e-mail, ktorý ste nám na tento účel oznámili ), ktorý storno potvrdí. Storno musí byť vyžiadane do 12.00 hod. predošlého dňa ku dňu, na ktorý je storno požadované; v takomto prípade sa neúčtuje storno poplatok. V prípade stornovanie rezervácie po 12.00 hod. predošlého dňa ku dňu, na ktorý je storno požadované, si prevádzkovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100 % ceny rezervácie pripadajúcej na jeden kalendárny deň. V prípade platby vopred si prevádzkovateľ pri stornovaní účtuje 100 % ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, a to bez ohľadu, kedy k stornovaniu používateľom, resp. zákazníkom dôjde. V prípade storna rezervácie priamo v hoteli sa prevádzkovateľ zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce. Dňom a časom uskutočnenia storna od používateľa, resp. zákazníka je deň a čas, keď bola prevádzkovateľovi rezervačného systému táto informácia doručená.

Pokiaľ si rezervujúci zákazník želá zmeniť už uskutočnenú rezerváciu a kontaktuje s požiadavkou recepciu hotela ROCA osobne, resp. na tel. čísle: +421 55 6854 127, príp. e-mailom: info@hotelrocakosice.sk, príp. faxom na čísle +421 55 6854 007, je prevádzkovateľ oprávnený uložiť osobné údaje zákazníka, a to z dôvodu potvrdenia týchto zmien hotelom prostredníctvom e-mailu. V prípade zmien v rezervácii nepotvrdených prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu, sa prevádzkovateľ zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce. Prevádzkovateľ zodpovedá len za vyžiadané zmeny , ním potvrdené e-mailom, ktoré mu boli zjavne a jasne oznámené v čase primeranom na realizáciu zmeny. Prevádzkovateľ zmeny uskutočňuje podľa dostupnosti a prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za prípadné neuskutočnenie zmien z jeho strany.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie rezervácii, ktoré nie sú kryté platnou kreditnou kartou, ako aj rezervácii s neúplnými, pochybnými alebo zjavne nesprávnymi údajmi rezervujúcej osoby. Všetky rezervácie rušíme na základe predchádzajúceho kontaktu, vyhradzujeme si však právo v špeciálnych prípadoch takúto rezerváciu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Toto právo nám vzniká aj u osôb, u ktorých došlo v minulosti opakovane k tzv. „no show“ ( neubytovanie sa bez storna ). Ani v jednom z týchto prípadov nevzniká žiaden nárok na opätovnú realizáciu rezervácie.

Bežná medzinárodná klasifikácia hotela podľa hviezdičiek sú tri hviezdičky, poukazuje na hotelový štandard s ohľadom na vlastné hodnotenie hotela . Rovnako všetky informácie o hoteli a popisy sa zakladajú na vlastných údajoch hotela, dodávateľov, v zreteľne označených prípadoch prevádzkovateľa rezervačného systému.Všetky ceny sú aktuálne, výhodné denné ceny. Ceny sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny v systéme www.hotelrocakosice.sk sú ceny za izbu za celý Váš pobyt a sú zobrazované vrátane poplatkov a daní. Hotel si vyhradzuje právo na zrušenie duplicitných rezervácii.

K tzv. osobným rezerváciám, resp. tzv. telefonickým rezerváciám, resp. tzv. e-mailovým rezerváciám, resp. k tzv. faxovým rezerváciám, je nevyhnutné uviesť osobné údaje ( meno a priezvisko, e-mailovú adresu ) a v každom prípade číslo kreditnej karty. 

Tzv. osobná rezervácia, resp. tzv. telefonická rezervácia, resp. tzv. e-mailová rezervácia, resp. tzv. faxová rezervácia je podmienená súhlasom s podmienkami.

Uskutočnenie rezervácii, ich stornovanie a zmena údajov na základe poverenia tretích osôb nie je možné. 

Prevádzkovateľ resp. systém využíva ku správnemu fungovaniu niektorých neoddeliteľných súčastí systému tzv. cookies. Generujú sa pri otvorení stránky na overenie identity užívateľa počas jeho aktivity v rezervačnom systéme.

Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie sporov cez SOI a cez platformu ODR.

Alternatívne riešenie sporov:
V prípade, ak zákazník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov.soi.

Platí slovenské právo .

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok KONGRES HOTELA ROCA***

Článok 1
Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.
Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok KONGRES Hotela Roca poskytovane služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvykle, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
Článok 3
Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho hotelovej prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke,
v ktorej bola služba poskytnutá. V zaujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelne, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kopia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ ma takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebne, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci hotela alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Vedúci prevádzky alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dni.
Článok 4
Chyby odstrániteľné
1. Stravovacie služby
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník pravo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumovane viac ako . z porcie jedla, alebo napoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.
2. Ubytovacie služby
Na úseku ubytovacích služieb ma zákazník pravo na bezplatne, riadne a včasne odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo
doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.
Článok 5
Chyby neodstrániteľné
1. Stravovacie služby
V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, ma zákazník pravo na kompletnú výmenu jedla, pripadne napoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.
2. Ubytovacie služby
V prípade, ak nie je možne odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradne ubytovanie a izba bude i napriek
týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, ma zákazník pravo na:
• primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
• zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež pravo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.
Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa
poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodne ubytovanie, aby bolo možne presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. 
Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. 
Rovnako je potrebné, aby predávajúci poskytol spotrebiteľom informáciu o tom, že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
Reklamačný poriadok